Algemene inkoopvoorwaarden.

 

Inleiding

Store3D B.V. exploiteert een professionele onderneming die, al dan niet op turn key basis, verbouwingen aan winkelpanden realiseert met inbegrip van zowel casco- als afbouwwerkzaamheden en de levering  van winkelinterieurs, waaronder ook shop-in-shop interieurs vallen. Daarnaast verzorgt zij, doorgaans op projectbasis, de regie voor de totstandkoming van nieuwe concepten. Alle werkzaamheden worden zowel in Nederland als in het buitenland uitgevoerd. Store3D B.V. heeft de onderstaande inkoopvoorwaarden vastgesteld, hierna te noemen ‘Algemene Inkoopvoorwaarden’. Deze zijn van toepassing zijn op alle op verzoek van Store3D B.V. door derden aan haar uitgebrachte offertes en op alle door Store3D B.V. te sluiten overeenkomsten voor de Levering van Zaken en/of Diensten.

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Nederlands recht Store3D B.V. en/ of één van de met haar verbonden rechtspersonen, als (mede) gebruiker van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
 3. Leverancier: de wederpartij van Opdrachtgever, alsmede personeel van Leverancier en door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derde(n).
 4. Partijen: Opdrachtgever en Leverancier.
 5. Overeenkomst: obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling tussen Opdrachtgever en Leverancier, inhoudende een wilsovereenstemming van Partijen, aangaande de Levering van Zaken en/of het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever. De Algemene Inkoopvoorwaarden maken ten allen tijde een onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.
 6. Levering: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van één of meer Zaken en/of het uitvoeren en het opleveren van de afgesproken Diensten.
 7. Zaken: de door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever te leveren stoffelijke objecten.
 8. Diensten: de door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
 9. Derde: een door Leverancier ingeschakeld persoon voor (een onderdeel van) de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 2. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, orders, opdrachten, Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen, met betrekking tot de Levering van Zaken/Diensten door Leverancier aan Opdrachtgever.
 3. Leverancier met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden op alle eventuele toekomstige Overeenkomsten tussen hem en Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking dertig dagen nadat Opdrachtgever de wijzigingen schriftelijk aan Leverancier heeft medegedeeld.
 5. Toepasselijkheid van mogelijke algemene voorwaarden van Leverancier wordt nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 6. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door Leverancier slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Geldigheid aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Een aanbod van een aspirant – Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van zestig dagen, nadat het aanbod Opdrachtgever heeft bereikt, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. In geval van een inschrijving, vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.
 2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een aanbod van Leverancier door middel van een order aanvaardt. Indien de order na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn is verzonden of van het aanbod afwijkt op meer dan één ondergeschikte punten, komt de Overeenkomst overeenkomstig de order tot stand, tenzij Leverancier deze order binnen veertien dagen schriftelijk verwerpt.
 3. Indien Leverancier geen aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat Opdrachtgever een order plaatst en Leverancier deze binnen veertien Dagen aanvaardt.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de order te allen tijde kosteloos te annuleren, tot het moment van uitvoering van de order door Leverancier. Indien Leverancier aantoonbare kosten heeft gemaakt voor de uitvoering van de order op het moment, dat zij van Opdrachtgever het annuleringsbericht ontvangt, verplicht Opdrachtgever zich tot vergoeding van de door Leverancier gemaakte aantoonbare kosten.

 

Artikel 4. Wijzigingen / meer- en minderwerk

 1. Opdrachtgever is bevoegd een door haar geplaatste order na totstandkoming van de Overeenkomst kosteloos te wijzigen, mits zij haar wens daartoe binnen redelijke termijn na de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan Leverancier kenbaar maakt. Een eenzijdig doorgevoerde wijziging van Leverancier, gevolgd door een Levering, wordt niet aangemerkt als een Levering overeenkomstig de Overeenkomst.
 2. Bij eventuele leveringsproblemen of backorders zal Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Indien blijkt dat Leverancier niet in staat is om binnen de overeengekomen termijn te leveren, staat het Opdrachtgever vrij om de te leveren Zaken en/of Diensten op rekening van Leverancier bij derden te betrekken.
 3. Meerwerk kan door Leverancier slechts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien en voor zover Opdrachtgever vooraf daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 4. In het geval van minderwerk is Opdrachtgever niet gehouden tot het betalen van de volledige prijs die Partijen zijn overeengekomen. Dit geldt ongeacht of het minderwerk wel of niet aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.
 5. Indien en voor zover gedurende de looptijd van de onderhavige opdracht de omvang of inhoud van de opdracht substantieel wijzigt, zal Store3D genoodzaakt zijn de nodige wijzigingen in het project aan te brengen en houdt Store3D zich te allen tijde het recht voor om omvang van de verstrekte opdracht aan leverancier/opdrachtnemer aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

 

Artikel 5. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Leverancier kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan een Derde, waarbij uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van Leverancier blijft. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wanneer Opdrachtgever de hiervoor bedoelde toestemming verleent, is Leverancier te allen tijde gehouden om ervoor te zorgen dat de Derde de verplichtingen op grond van de Overeenkomst respecteert en nakomt.
 2. In geval van overdracht aan een Derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de Overeenkomst van Leverancier, is Leverancier verplicht aan Opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van de wettelijk verplichte omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies.
 3. Leverancier blijft in het geval van uitbesteding aan een Derde in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid verantwoordelijk voor alle wettelijke aanspraken voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 

Artikel 6. Prijs en prijsherziening

 1. De overeengekomen prijs omvat alle kosten die in verband met de bestelde Zaken en/of Diensten tot en met de Levering worden gemaakt. De prijs is exclusief (de wettelijk verschuldigde) omzetbelasting.
 2. De overeengekomen prijs kan niet tussentijds worden verhoogd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Leverancier is gehouden de door hem vastgestelde prijzen en aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, offertes etc. jegens Opdrachtgever gestand te doen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk instemt met een afwijking van die prijzen en aanbiedingen.

 

Artikel 7. Facturering en betaling

 1. Facturering van Diensten zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geschieden door middel van een maandelijkse gespecificeerde en deugdelijke factuur, welke door Leverancier bij Opdrachtgever wordt ingediend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Facturering van Zaken vindt plaats nadat Levering van de Zaken door Leverancier heeft plaatsgevonden en deze door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Opdrachtgever betaalt de prijs vermeerderd met BTW, binnen 45 (vijfenveertig) dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling uit te stellen, totdat Leverancier volledig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met deze Overeenkomst heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd het bedrag van de factuur te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever van Leverancier, al dan niet voorwaardelijk of opeisbaar, te vorderen heeft.
 6. Betalingen door Opdrachtgever kunnen uitdrukkelijk niet worden opgevat als een afstand van recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.
 7. Betaling bevrijdt Opdrachtgever van elke verplichting voortvloeiende uit de betreffende Overeenkomst en kan door Leverancier niet worden aangemerkt als betaling van enige andere door Leverancier gepretendeerde vordering op Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Voorschot

 1. Indien door Partijen is overeengekomen dat Opdrachtgever een voorschot op de prijs zal voldoen, zal hij dit doen binnen 45 (vijfenveertig) dagen na ontvangst van desbetreffende factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Telkens na ontvangst van een factuur van Leverancier, wordt een overeenkomstig gedeelte van het voorschot daarmee verrekend, ongeacht of de vordering tot voldoening van de prijs op een derde is overgegaan.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn, op de overeengekomen plaats, de Levering van de Zaken en/of Diensten, voortvloeiende uit de Overeenkomst, heeft plaatsgevonden, is Leverancier de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW over het voorschot aan Opdrachtgever verschuldigd, over de periode dat de tekortkoming voortduurt, ongeacht of de tekortkoming aan Leverancier kan worden toegerekend.

 

Artikel 9. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de Levering overeenkomstig de door Opdrachtgever gegeven instructies op de plaats(en) die in de orderbevestigingen of Overeenkomst staat/staan vermeld.
 2. De overeengekomen leveringsdatum is fataal. Bij overschrijding daarvan is Leverancier terstond en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 3. Opdrachtgever heeft het recht de Levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de Zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, alsmede conserveren, beveiligen en verzekeren. De kosten die hiermee in redelijkheid zijn gemoeid komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Nakoming en ontbinding

 1. Indien en voor zover Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de Overeenkomst heeft Opdrachtgever de volgende keuzemogelijkheden:
  1. ofwel Leverancier de gelegenheid te geven om binnen een door haar gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
  2. ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ter vrije keuze van Opdrachtgever, door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien Leverancier de onder a gestelde termijn niet of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever eveneens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 2. Het bepaalde in artikel 10.1 laat onverminderd het recht van Opdrachtgever om, ingevolge artikel 11 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, dan wel ingevolge de wet, volledige vergoeding van alle schade en kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen door Leverancier te vorderen.
 3. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en Leverancier is volledig schadeplichtig in geval van:
  1. surseance van betaling van Leverancier;
  2. faillissement van Leverancier;
  3. beslag op (een deel van) de bedrijfseigendommen van Leverancier of Zaken;
  4. stillegging of liquidatie van de onderneming van Leverancier;
  5. indien door Leverancier enig voordeel is verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever;
  6. indien zich enige omstandigheid voordoet die redelijke twijfel veroorzaakt bij Opdrachtgever omtrent de continuïteit in de nakoming door Leverancier van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever. Alsdan is Leverancier volledig schadeplichtig overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.
 4. Indien Leverancier door overmacht langer dan 30 dagen verhinderd is de Overeenkomst (gedeeltelijk) na te komen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst geheel of voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist.
 5. Ingeval van ontbinding van (een gedeelte van) de Overeenkomst door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de (geleverde) Zaken en/ of Diensten samen met de daartoe behorende en daartoe bestemde materialen te behouden, dan wel daarvan afgifte te vorderen en te (doen) voltooien op kosten van Leverancier.
 6. Ingeval van ontbinding van (een deel van) de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding jegens Leverancier gehouden.
 7. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten, is Opdrachtgever ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier bevoegd tot het innen van de wettelijke handelsrente vanaf de dag van het verzuim.

 

Artikel 11. Garantie

 1. De Levering van de Zaken en/of Diensten dient volledig in overeenstemming te zijn met hetgeen in de Overeenkomst en de (eventueel) daarbij behorende specificatie(s) staat vermeld en met voorwaarden, die geacht kunnen worden daarbij te horen.
 2. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende (doch niet uitsluitend) kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
 3. Leverancier garandeert dat de Zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat (onder andere) alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Opdrachtgever aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien dit doel niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is benoemd. Instructieboeken en andere literatuur dienen in het Nederlands en/of in het Engels te zijn geschreven. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van verkregen documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
 4. Indien in de Overeenkomst een garantietermijn is overeengekomen, wordt hiermee gedoeld op de termijn waarbinnen Leverancier ingeval van Levering van ondeugdelijke Zaken en/of Diensten ongeacht de oorzaak van het gebrek, naar keuze van Opdrachtgever zorg draagt voor terugbetaling, herstel van de gebreken en/of hernieuwde levering van de Zaken en/of Diensten.
 5. Indien in de Overeenkomst geen garantietermijn is opgenomen, geldt een garantietermijn van twee jaar.
 6. Een garantietermijn laat eventuele aansprakelijkheid van Leverancier na verloop van de garantietermijn onverlet, tenzij het gebrek in de Levering aan Opdrachtgever te wijten is.
 7. Indien de Zaken en/of Diensten na Levering volgens Opdrachtgever niet voldoen aan de overeengekomen vereisten, zal Opdrachtgever de Zaken en/of Diensten afkeuren en Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk berichten. In dergelijke situaties heeft Opdrachtgever het recht:
  1. de gebrekkige Zaken aan Leverancier te (doen) retourneren waarbij haar betalingsverplichting ter zake de betreffende Zaken en/of Diensten komt te vervallen of;
  2. de gebrekkige Zaken aan Leverancier te (doen) retourneren en van Leverancier hernieuwde levering van de betreffende Zaken en/of Diensten te verlangen of;
  3. van Leverancier herstel van de gebrekkige Zaken en/of Diensten te verlangen.

Het bepaalde onder 11.7.1 tot en met 11.7.3 geschiedt voor rekening en risico van Leverancier. De aldus afgekeurde Zaken blijven eigendom van Leverancier, dan wel gaan vanaf het moment van verzending van het bericht van afkeuring, terstond in eigendom over op Leverancier en komen vanaf dat moment weer volledig voor zijn rekening en risico.

 1. Indien Leverancier niet aan zijn garantieverplichting voldoet, heeft Opdrachtgever het recht de herstelling, vervanging of vervangende Dienstverlening voor rekening en risico van Leverancier door een derde te doen verrichten voor zover zulks redelijk is.
 2. Leverancier garandeert dat hij voor de in de Overeenkomst overeengekomen termijn alle benodigde onderdelen voor de geleverde Zaken kan naleveren. Indien tussen Partijen geen termijn is afgesproken, dan garandeert Leverancier dat hij voor een periode van tenminste 5 (vijf) jaar na Levering, alle onderdelen voor de geleverde Zaken kan naleveren.

 

Artikel 12. Inspectie en Keuring

 1. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde de Zaken en/of Diensten te (doen) inspecteren en/of (doen) keuren, ongeacht de plaats waar de Zaken en/of Diensten zich bevinden.
 2. Op eerste verzoek zal Leverancier toegang tot zijn terrein en gebouwen verschaffen aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. Leverancier verleent kosteloos zijn medewerking aan de inspectie en/of keuring.
 3. Indien een inspectie en/of keuring zoals bedoeld in het onderhavige artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan wel indien een inspectie en/of keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
 4. Inspectie en/of keuring van de Zaken en/of Diensten door Opdrachtgever, leidt nooit tot enige erkenning van de deugdelijkheid van de te Leveren Zaken en/of Diensten door Opdrachtgever en ontheffen Leverancier niet van enige daarop betrekking hebbende aansprakelijkheid.

 

Artikel 13. (Intellectuele en industriële) eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, die bestaan, zijn ontstaan of tot stand zijn gekomen, in het kader van de Zaken en/of Diensten, welke Leverancier op grond van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigt, berusten bij Opdrachtgever. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, beeldmerken, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten. Voor zover nodig draagt Leverancier al die rechten over aan Opdrachtgever. Indien aan deze overdracht nadere formaliteiten verbonden zijn, verbindt Leverancier zich tot onvoorwaardelijke medewerking aan de vervulling van die formaliteiten.
 2. In geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Leverancier zal deze Zaken bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze markeren als eigendom van Opdrachtgever.
 3. Leverancier is gerechtigd informatie welke verstrekt is door Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De informatie is en blijft volledig eigendom van Opdrachtgever.
 4. Indien aan de beschikbaar gestelde materialen, zoals genoemd in de voorgaande twee leden, schade ontstaat, is Leverancier verplicht de schade welke Opdrachtgever dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 5. Op het moment dat materialen van Opdrachtgever, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software zijn verwerkt in zaken van Leverancier, ontstaat een nieuwe Zaak waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.
 6. Leverancier staat er voor in dat er geen inbreuk wordt gemaakt op eventuele octrooi-, merken-, auteurs- en andere intellectuele- en industriële eigendomsrechten van derden. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid, verzekering en wettelijke verplichtingen

 1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever welke het gevolg is van enige nalatigheid van Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, alsmede voor alle schade welke door Leverancier en/of door (nog uit te voeren) Leveringen van Zaken en/of Diensten, wordt toegebracht aan personen en/of zaken van Opdrachtgever dan wel derden. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever ter zake tegen alle aanspraken waaronder die van medewerkers van Opdrachtgever, een en ander behoudens opzet aan de zijde van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of immateriële schade van Leverancier of beschadiging, verlies of diefstal van materialen, goederen of gereedschappen van Leverancier, welke zich op het terrein of in het gebouw bevinden waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd , tenzij sprake is van opzet van de zijde van Opdrachtgever. Ingeval Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade aan Zaken en/of personen en strekt de aansprakelijkheid zich nimmer uit tot gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en derving van inkomsten aan de zijde van Leverancier. Een eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtgever is voorts te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ter zake van de betreffende schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtgever wordt uitgekeerd.
 3. Leverancier is verplicht alle benodigde verzekeringen af te sluiten overeenkomstig de wettelijke regelingen die gelden in het land waar de Zaken en/of Diensten worden geleverd, zulks ter afdekking van de risico’s uit hoofde van dit artikel zodat Opdrachtgever de Leverancier in voorkomende gevallen in vrijwaring kan roepen. Leverancier heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever de plicht inzage in de betreffende polissen te geven.
 4. Leverancier dient er zorg voor te dragen dat, overeenkomstig de wettelijke regelingen die gelden in het land waar de Zaken en/of Diensten worden geleverd, tijdig wordt voldaan aan alle afdrachten van belastingen en premies, dat wordt beschikt over de juiste benodigde verklaringen en dat wordt voldaan aan alle overige verplichtingen die kunnen gelden op juridisch, fiscaal of sociaal terrein of op milieuterrein, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 15. Eigendom- en Risico-overgang

 1. De Zaken en/of Diensten zijn tot het moment waarop de Levering is voltooid voor rekening en risico van Leverancier.
 2. De eigendom van de Zaken gaat over op Opdrachtgever, zodra de Levering van de Zaken op de door Opdrachtgever aangegeven plaats(en) en conform de ter zake geldende levering- en overnameprotocollen is uitgevoerd.

 

Artikel 16. Goede naam, geheimhouding  en verbod tot openbaarmaking

 1. Partijen dragen er zorg voor dat zij elkaars goede naam en faam, alsmede elkaars doelstellingen en belangen, niet zullen schaden.
 2. Leverancier zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie, documentatie en gegevens, etc., samen ‘Informatie’ te noemen, die betrekking heeft op de Opdrachtgever of van Opdrachtgever is verkregen. Leverancier verplicht zich alle direct en/of indirect van Opdrachtgever verkregen Informatie vertrouwelijk te behandelen en deze Informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier stelt deze Informatie niet aan derden ter beschikking, behoudens indien en voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is en Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Leverancier staat er voor in dat medewerkers en door Leverancier (ingeschakelde of in te schakelen) hulppersonen of adviseurs dezelfde geheimhouding betrachten.
 3. Het is Leverancier niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enige andere wijze de naam van Opdrachtgever te gebruiken, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft ontvangen van Opdrachtgever.
 4. Behoudens indien en voor zover wettelijk of anderszins is vereist, zal Leverancier niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever enige Informatie verstrekken aan de pers of enige openbare mededeling doen, dan wel anderszins Informatie verstrekken met betrekking tot de inhoud van deze Overeenkomst.
 5. Bij overtreding van het in de voorgaande leden van het onderhavige artikel gestelde zal Leverancier een direct opeisbare en niet voor (rechterlijke) matiging vatbare boete verbeuren van € 1.000,- (duizend euro) per overtreding en ook per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever. Het bedrag van de boete wordt door Leverancier zonder kosten direct betaald op eerste verzoek van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de aan haar verschuldigde boete verrekenen met betalingen, uit welke hoofde ook, die zij aan Leverancier verschuldigd is.
 6. Het bepaalde in dit artikel blijft van kracht tot vijf jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 17. Verpakking

 1. Bij Levering op locatie is Leverancier verantwoordelijk voor de verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen.
 2. Bij Levering in het magazijn van Opdrachtgever dienen de geleverde Zaken in de originele (transport)verpakkingsmaterialen opgeslagen te worden.
 3. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd door Opdrachtgever gebeurt dit voor rekening en risico van Leverancier.
 4. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening en risico van Leverancier aan deze te (doen) retourneren.

 

Artikel 18. Beëindiging

 1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen een redelijke opzegtermijn, door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan het adres van Leverancier. Bij een tussentijdse opzegging is Opdrachtgever jegens Leverancier niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 19. Veiligheid, gezondheid en milieu

 1. Leverancier neemt alle toepasselijke wet en regelgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu in acht.
 2. Eventuele huisregels, reglementen en voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu dienen door Leverancier te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze huisregels, reglementen en voorschriften zal op aanvraag onverwijld door Opdrachtgever aan Leverancier ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 20. Personeel

 1. In dit artikel wordt met personeel bedoeld; werknemers van Leverancier die door Leverancier worden ingezet voor de uitvoering van (een deel van) deze Overeenkomst. Onder ingezet personeel valt/vallen mede de door Leverancier ingeschakelde Derde(n).
 2. Door Leverancier ingezet personeel dient in het bezit te zijn van de benodigde vakkennis, diploma’s en certificaten. Partijen leggen, indien gewenst, in de Overeenkomst eventuele voorwaarden nader vast.
 3. Leverancier draagt er zorg voor dat de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden voortgang vinden in geval van ziekte, vakantie of afwezigheid op grond van enige andere reden van Leverancier en/of het door Leverancier ingezette personeel.
 4. Leverancier draagt er zorg voor dat te allen tijde voor het verrichten van (extra) werkzaamheden voldoende personeel wordt ingezet.
 5. Leverancier verklaart op de hoogte te zijn van de eventuele huisregels, reglementen en voorschriften van Opdrachtgever en van eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever ingeschakelde Derden. Een exemplaar van deze eventuele huisregels, reglementen en voorschriften wordt op aanvraag direct door Opdrachtgever aan Leverancier ter beschikking gesteld. Leverancier verplicht zich, en staat er voor in, dat ingezet personeel genoemde huisregels, reglementen en voorschriften hebben aanvaard.
 6. Tijdens het verblijf op een terrein en/of in het gebouw waarin de Overeenkomst wordt uitgevoerd dienen Leverancier en het ingezette personeel van Leverancier:
  1. alle voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu, gegeven door de beveiliging en/of functionarissen van Opdrachtgever, op te volgen;
  2. zich desgevraagd bij het beveiligingspersoneel en/of functionarissen van Opdrachtgever te legitimeren;
  3. alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van letsel aan personen en/of schade aan goederen.
 7. Bij het niet naleven van aanwijzingen en/of (veiligheids) voorschriften door ingezet personeel van Leverancier worden de hieruit voortvloeiende kosten en/of schade bij Leverancier in rekening gebracht en kan Opdrachtgever het door Leverancier ingezette personeel de toegang tot het terrein en/of het gebouw van Opdrachtgever ontzeggen.
 8. Bij bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van het gedrag van ingezet personeel door Leverancier, heeft Opdrachtgever het uitdrukkelijke recht om personeel te weigeren en zal Leverancier terstond voor vervanging zorg dragen, zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.
 9. Indien personeel van Leverancier, zich schuldig maakt aan diefstal, vernieling of ongeoorloofd gebruik van eigendommen van Opdrachtgever of van de cliënt waarop de Overeenkomst betrekking heeft, wordt aan de betrokkene met onmiddellijke ingang het verdere verblijf in en de toegang tot het gebouw ontzegd. Tevens zal door Opdrachtgever aangifte bij de politie worden gedaan.

 

Artikel 21. Gebouw en terrein

 1. Leverancier dient zich, voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en/of in het gebouw waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid op het terrein en in het gebouw geen belemmering vormt voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Opdrachtgever en derden.
 2. Kosten van vertraging in de uitvoering, naar aanleiding van de omstandigheden op het terrein en in het gebouw waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd, zijn voor rekening en risico van Leverancier, tenzij deze zich terecht op overmacht kan beroepen.

 

Artikel 22. Keten- en inleenaansprakelijkheid

 1. Ter voorkoming van keten- inleenaansprakelijkheid op grond van de toepasselijke wetgeving, is Opdrachtgever gerechtigd, na kennisgeving hiervan aan Leverancier, het belasting(omzet- en loonbelasting)deel en/of het premiebestanddeel van elke factuur over te maken op een door Leverancier geopende of te openen G-rekening. Indien er geen G-rekening beschikbaar is, kan Opdrachtgever de betaling van de factuur (voor een deel) laten plaatsvinden door middel van een directe storting op de rekening van de Belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling, onder vermelding van een door Leverancier op te geven kenmerk. Indien en voor zover Leverancier wordt aangesproken op grond van de Invorderingswet, dan wel op grond van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, dan wel op grond van enige toekomstige wetgeving op dit punt, zal Leverancier geen regres nemen op Opdrachtgever.
 2. In aanvulling op het hierboven in artikel 22.1 bepaalde is Leverancier gehouden alle relevante informatie en gegevens aan Opdrachtgever te verstrekken. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en zal deze volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen van de fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten en/of van Derden, ter zake van belastingen, sociale verzekeringspremies en opgelegde boetes en rente in verband met de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.
 3. Wanneer Opdrachtgever ingevolge de wettelijke regels inzake Wet ketenaansprakelijkheid of krachtens de regels met betrekking tot inlening van arbeidskrachten of anderszins aansprakelijk wordt gesteld voor door de Leverancier en/of derden ten gevolge van de Overeenkomst verschuldigde premies sociale verzekering en belasting, heeft Opdrachtgever steeds het recht om op elk door haar aan Leverancier en/of derden te betalen bedrag het uit hoofde van deze wetgeving verschuldigde in te houden teneinde deze bedragen rechtstreeks aan de betreffende instanties te voldoen. Betaling van deze bedragen aan de betreffende instanties geldt als bevrijdende betaling van Opdrachtgever ten opzichte van Leverancier en/of derden.

 

Artikel 23. Communicatie

 1. Partijen zullen elkaar, op eerste verzoek, alle voor een goed lopende gang van zaken noodzakelijke gegevens verstrekken. Partijen zullen met elkaar overleg voeren teneinde de voortgang en de uitvoering van de werkzaamheden te bespreken. Afspraken over de frequentie worden door Partijen in de Overeenkomst vastgelegd.
 2. Leverancier draagt er zorg voor te allen tijde bereikbaar te zijn in geval van calamiteiten.

 

Artikel 24. Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Indien Leverancier een natuurlijk persoon is, verstrekt Leverancier bij het aangaan van de Overeenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan Opdrachtgever om de persoonsgegevens van Leverancier in een (data)bestand op te nemen/ te verwerken.

 

Artikel 25. Nietigheid

 1. Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst nietig of niet (langer) rechtsgeldig blijkt te zijn, blijft de Overeenkomst voor het overige van kracht. Partijen zullen over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, met als doel een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

 

Artikel 26. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, en alle eventuele aanvullingen daarop, alsmede op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Partijen zullen zich inspannen om geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen.
 3. Geschillen op grond van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in Nederland.

Store3D (versie 2017).