Algemene levering- en verkoopvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en

offertes tot levering van projectinrichtingen, betimmeringen, winkelinrichtingen

alsmede op alle goederen die in het werk zijn inbegrepen.

 

1. Offertes

Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting. Offertes

zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen en geldig

gedurende 1 maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel

korter als in de offerte is aangegeven.

 

2. Prijzen

Onze opgegeven prijzen zijn voor levering af fabriek, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3. Levertijd

Levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle

voor de aanvang van belang zijnde gegevens bij opdrachtnemer

aanwezig zijn. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en

keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de vooruitgang van het werk,

tijdig ter kennis te brengen van opdrachtnemer. Overschrijding van

de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak

geven op schadevergoeding, tenzij deze bij de schriftelijke

overeenkomst is bedongen. Wanneer de goederen na het verstrijken

van de levertermijn door de koper en/of opdrachtgever niet zijn

afgenomen, staan de goederen ter zijner beschikking opgeslagen voor

zijn rekening en risico. Deze goederen worden als geleverd

beschouwd en hiervoor gelden eveneens de betalingsvoorwaarden.

 

4. Reclames

Eventuele reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen geschieden.

Gebreken aan een deel van het geleverde geven geen recht tot

afkeuring van het geheel. Reclames kunnen slechts geldend worden

gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande

aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in

de staat waarin zij zijn geleverd.

 

5. Levering en verzending

De levering der goederen en materialen wordt geacht plaats te vinden

wanneer de goederen ter verzending de fabriek verlaten. Alle

goederen en materialen reizen voor risico van de koper en/of

opdrachtgever. De levering kan naar onze keuze ineens of in

gedeelten geschieden en de daarop betrekking hebbende facturen zijn

door de koper te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

 

6. Overmacht en verzwarende omstandigheden

Alle omstandigheden waardoor de uitvoering der order naar ons

oordeel rechtstreeks of zijdelings wordt verhinderd, bemoeilijkt of

verzwaard, ontslaan ons van leveringsverplichtingen, zonder dat de

aard resp. de invloed van de overmachttoestand op ons bedrijf

aangetoond hoeft te worden, en zelfs indien zij bij het sluiten van de

overeenkomst te voorzien was. Kosten ontstaan door deze

verhindering zullen geheel ten laste komen van opdrachtgever.

 

7. Betalingscondities

De betaling zal als volgt geschieden:

30%van de totaal som bij tot stand komen overeenkomst

60%van de totale som bij aflevering goederen op locatie/ bestemming

10% van de totaalsom bij de eerste oplevering

Betaling der factuur dient te geschieden zonder aftrek van enige

korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen

na factuurdatum. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan De

vordering tot betaling der koopprijs of aannemingssom is direct

opeisbaar wanneer de koper en/of opdrachtgever in staat van

faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt

aangevraagd, een aanvrage voor onder curatelenstelling aanhangig is

gemaakt, enig beslag op goederen van koper en/of opdrachtgever

wordt gelegd, koper en/of opdrachtgever overlijdt. Wanneer betaling

van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30

dagen na factuurdatum, zijn wij gerechtigd aan koper en/of

opdrachtgever een vergoeding renteverlies door te berekenen ten

bedrage van 1% per maand van het totale bedrag van de rekening.

Wij zijn voorts gerechtigd te vorderen alle incasso die door nietbetaling

zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

De laatste bedragen 10% van de totale hoofdsom met een minimum

van Hfl. 100,00.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper en/of opdrachtgever geen volledige betaling ter zake

van de overeenkomst van koop en verkoop, of tot uitvoering van werk

aan ons heeft verricht, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt,

hetzij onverwerkt, ons eigendom tot zekerheid, terwijl de koper en/of

opdrachtgever van deze goederen blijft. Ingeval koper en/of

opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst als hierboven

vermeldt niet nakomt, zijn wij, zonder enige ingebrekestelling

gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de

overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden

onverminderd ons recht tot het vorderen van schaden, gederfde winst

en interest.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt

door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto

factuurbedrag van het geleverde. De opdrachtnemer is nimmer

aansprakelijk voor indirecte schade van derden of winstderving. De

opdrachtgever is evenmin aansprakelijk voor schade die verband

houdt met de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of

materialen of door de opdrachtgever in zijn opdracht door derden

geleverd materiaal of aandeel in het werk.

 

10. Gegevens en afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen van maten en gewichten,

lichtsterktediagrammen en andere niet nader genoemde gegevens

e.d. welke in catalogi en folders voorkomen, of bij aanbieding of

orderbevestigingen gevoegd resp. genoemd worden, geven een

algemene voorstelling en zijn niet bindend. Alle tekeningen blijven ons

eigendom en mogen, zonder dat daartoe schriftelijke toestemming zal

zijn verkregen, geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of ter

kennis van derden worden gebracht.

 

11. Rechten door derden

Wanneer speciale producten worden vervaardigd volgens

aanwijzingen of tekeningen van de koper en/of opdrachtgever, is deze

verplicht ons volledig te vrijwaarden tegen alle aanspraken welke

derden ter zake van inbreuk op hen toekomende rechten tot

vervaardiging of verkopen van dergelijke producten mochten doen

gelden. Doen derden dergelijke rechten tegenover ons gelden, dan

zijn wij gerechtigd de aanmaak en/of levering direct te staken, terwijl

de koper gehouden is alle hieruit voortvloeiende schaden en kosten,

eventuele proceskosten daaronder begrepen, te vergoeden. Tevens

wordt hieronder verstaan als er zich feiten of omstandigheden

voordoen waaronder de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan

worden dat hij het werk uitvoert.

 

12. Niet toerekenbare tekortkoming

Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd

door een niet toerekenbare tekortkoming is de opdrachtnemer

gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met ten

minste de duur van de periode van de tekortkoming. Onder niet

toerekenbare tekortkoming worden ondermeer begrepen

werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting, en overmacht bij

toeleveranciers. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt

tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen

waaronder de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan worden

dat hij het werk uitvoert.

 

13. Bevoegdheid personeel

Overeenkomsten met leden van ons personeel binden ons niet voor

zover zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd, c.q. onmiddellijk

worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te

beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen officiële

procuratie hebben.

 

14. Reglement van orde

Bij montagewerkzaamheden uit te voeren onder verantwoording van

Stroe3D is ons reglement van orde deel van deze algemene leveringsen

verkoopvoorwaarden.

 

15. Afwijkende voorwaarden

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend , indien zij

schriftelijk door ons zijn bevestigd. Voorschriften van koper en/of

opdrachtgever binden ons niet tenzij daarin vooraf uitdrukkelijk en

schriftelijk is toegestemd.

 

16. Domicilie en geschillen

Voor uitvoering der overeenkomst wordt door beide partijen domicilie

gekozen te onzen kantoren te s-Hertogenbosch. Partijen

onderwerpen zich bij eventuele geschillen met uitsluiting van iedere

andere rechter aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter te s-

Hertogenbosch.
Store3D (December 2000).