Algemene levering- en verkoopvoorwaarden per 5 augustus 2021

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
Inleiding
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Store3D B.V. (hierna te noemen: “Store3D”) te Nieuwkuijk, exploiteert een professionele onderneming die, al dan niet op turn key basis, verbouwingen aan winkelpanden realiseert met inbegrip van zowel casco- als afbouwwerkzaamheden en de levering van winkelinterieurs, waaronder ook shop-in-shop interieurs vallen. Daarnaast verzorgt zij, doorgaans op projectbasis, de regie voor de totstandkoming van nieuwe concepten. Alle werkzaamheden worden zowel in Nederland als in het buitenland uitgevoerd. Store3D wordt enerzijds ingeschakeld door bedrijven en anderzijds schakelt zij zelf bedrijven in bij de realisatie van werkzaamheden. Store3D B.V. hanteert in dit verband de onderstaande leverings- en verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Leveringsvoorwaarden”).

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte en genoemde begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
a) Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, alsmede personeel van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
b) Opdrachtnemer: Store3D en/ of één van de met haar verbonden rechtspersonen en door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, als (mede) gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
c) Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
d) Overeenkomst: obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, inhoudende een wilsovereenstemming van Partijen, aangaande het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, alsmede de daarbij behorende levering van zaken en/of het verrichten van diensten ten behoeve van Opdrachtgever, veelal een overeenkomst van opdracht of aannemingsovereenkomst, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden in het concrete geval.
e) Levering: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van één of meer zaken en/of het uitvoeren en het opleveren van het tot stand gebrachte werk.

Artikel 2. Algemeen
1. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, ten aanzien van bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de levering van goederen en/of projectinrichtingen, betimmeringen en winkelinrichtingen en het verrichten van (montage)werkzaamheden in dat kader, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen gerekend vanaf de dag van verzending, tenzij anders op de aanbieding of offerte is vermeld.
3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, noch aan de daarin genoemde cijfers, berekeningen en/of prijzen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijze dient te begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
4. Zijn werkzaamheden voert Opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, ook niet indien Opdrachtgever daarnaar verwijst dan wel toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het verlengde daarvan en voor zover vereist wijst Opdrachtnemer eventueel van toepassing verklaarde voorwaarden door Opdrachtgever hierbij nadrukkelijk van de hand.
5. Overeenkomsten tussen derden en werknemers van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer niet, voor zover zij niet door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd dan wel onmiddellijk worden uitgevoerd.
6. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. De door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie is leidend.
7. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts tussen Partijen bindend, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle genoemde prijzen in de aanbieding of de offerte of de overeenkomst zijn genoteerd in Euro’s, en exclusief omzetbelasting, tenzij door Opdrachtnemer anders is vermeld.

Artikel 4. Levering
1. De in de overeenkomst genoemde periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of de genoemde termijn en/of datum voor (op)levering geldt als indicatie. Opdrachtnemer heeft het recht het werk in gedeelten op te leveren. Afwerkwerkzaamheden kunnen na oplevering nog plaatsvinden. Ingebruikname van het werk door Opdrachtgever voorafgaand aan de volledige oplevering is altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever en geldt met ingang vanaf dat moment als zijnde goedkeuring voor het opgeleverde (gedeelte van het) werk en de oplevering.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn opgenomen of overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij dient een redelijke termijn aan Opdrachtnemer te worden geboden om alsnog de overeenkomst op een deugdelijke wijze na te kunnen komen.
3. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertermijn door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Deze goederen worden als geleverd beschouwd en hiervoor gelden eveneens de voorwaarden van betaling. De levering kan naar keuze van Opdrachtnemer ineens of in gedeelten geschieden en de daarop betrekking hebbende facturen zijn door Opdrachtgever te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

4. Wanneer er ten aanzien van het werk of het geleverde sprake is van fabrieksgarantie of garantie van een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, dan gaat die garantie vóór de garantie van Opdrachtnemer, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging en/of aanvulling overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan of naar de wens van Opdrachtgever noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen daartoe in onderling overleg overgaan. Indien de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit noodzakelijkerwijze gevolgen hebben voor hetgeen Partijen oorspronkelijk overeengekomen zijn, daaronder begrepen een verhoging of verlaging van de aanneemsom. Opdrachtnemer zal zoveel als mogelijk hiervan een schriftelijke opgave doen. Een dergelijke wijziging kan een wijziging van de termijn en/of datum van (op)levering tot gevolg hebben. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel.
2. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is Opdrachtnemer bevoegd eerst dan daaraan uitvoering te geven, wanneer Opdrachtgever dienaangaande schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven.

Artikel 6. Informatieverplichting
1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor het opstellen van een aanbieding en/of offerte en/of het uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Door het verstrekken van deze gegevens staat Opdrachtgever in voor de juistheid van deze gegevens.

Artikel 7. Onderzoeks- en klachtplicht, en verval
1. De Opdrachtgever is verplicht terstond na oplevering van het werk en/of aflevering van bepaalde zaken en/of diensten door (of namens) Opdrachtnemer van het geleverde, dit te controleren op zichtbare gebreken en te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient eventuele klachten als gevolg van een controle zoals bedoeld in voornoemd artikel, per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na constatering van het gebrek aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Voor zover klachten betrekking hebben op geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden door derden, anders dan een door Opdrachtnemer ingeschakelde partij, worden deze niet in behandeling genomen. Wanneer klachten later dan binnen voornoemde termijn kenbaar worden gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, behalve wanneer het een beroep op garantie betreft en binnen de gestelde garantietermijn valt.
3. Eventueel geconstateerde gebreken geven geen recht tot afkeuring van het geheel geleverde werk.
4. De behandeling van een klacht is onverplicht en geldt nadrukkelijk niet als aanvaarding van enige aansprakelijkheid.
5. Wanneer een klacht van de Opdrachtgever gegrond wordt geacht, verplicht Opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van Opdrachtnemer, tot restitutie van de koopsom middels creditering tot het bedrag van die prestatie.
6. Opdrachtgever is niet bevoegd om aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met (beweerdelijk) verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan ook van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, doch in ieder geval vijf jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 8. Overmacht
1. Van overmacht is sprake wanneer Opdrachtnemer wordt gehinderd bij en/of haar wordt bemoeilijkt of verzwaard om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Partijen.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden of niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, ziekte, sabotage, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder.
3. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschortingen van de verplichtingen van Opdrachtnemer voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Ingeval van overmacht is Opdrachtnemer in geen geval een vergoeding van schade en/of kosten aan Opdrachtgever verschuldigd of daarvoor aansprakelijk.

Artikel 9. Betaaltermijnen
1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gelden de navolgende facturatietermijnen. Opdrachtnemer factureert aan Opdrachtgever:
a) 25% van de overeengekomen totaalsom bij totstandkoming van de overeenkomst;
b) 35% van de overeengekomen totaalsom 6 weken voor de eerste oplevering van het werk;
c) 35% van de overeengekomen totaalsom in de week van de eerste oplevering van het werk;
d) 5% van de overeengekomen totaalsom 2 weken na de eerste oplevering van het werk.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de overeengekomen betalingstermijn heeft plaatsgevonden, verkeert Opdrachtgever in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan Opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan 1% per kalendermaand, berekend over het bedrag van de factuur of het nog onbetaalde gedeelte daarvan.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Zulks ongeacht of Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Vanaf de dag dat Opdrachtgever ter zake van enige verplichting jegens Opdrachtnemer in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever eveneens en per direct opeisbaar.
6. Een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is direct opeisbaar, wanneer laatstgenoemde (a.) in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren, dan wel (b.) daartoe een aanvraag wordt ingediend, (c.) een beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gevestigd of (d.) Opdrachtgever in geval van een natuurlijk persoon komt te overlijden.
7. Enige verrekening door Opdrachtgever, in welke vorm dan ook en in de verhouding met Opdrachtnemer, wordt hierbij uitgesloten en is dus niet toegestaan en heeft geen zakelijke werking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen richting Opdrachtnemer heeft voldaan.
2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft Opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn en/of op haar een verplichting tot schadevergoeding zou rusten, uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook, dan is iedere aansprakelijkheid en/of verplichting tot vergoeding (steeds) beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de betreffende verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid (steeds) beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 5.000,00.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de schade aan het werk zelf en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door Opdrachtnemer geleverde zaken, noch is Opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten c.q. het verrichten van werkzaamheden ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door Opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
7. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat het bepaalde in art. 7:407 lid 2 BW niet op de overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen partijen van toepassing is, zodat daarmee contractueel de toepasselijkheid van die bepaling is uitgesloten.

Artikel 12. Verjaringstermijnen
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. IE-rechten
1. Voor zover de resultaten van de werkzaamheden en of het werk dan wel de geleverde zaken tot stand komen met gebruikmaking van aan Opdrachtnemer toekomende intellectuele eigendomsrechten, hoe ook genaamd, blijft Opdrachtnemer de rechthebbende. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur ten aanzien van de betreffende intellectuele eigendomsrechten met dien verstande dat Opdrachtgever het recht krijgt de materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en afgeleide werken te vervaardigen voor gebruik.
2. Indien Opdrachtnemer volgens de opdracht een specifiek, nieuw, ontwerp (concept, engineering) vervaardigt voor Opdrachtgever, rust het intellectuele eigendom van dit ontwerp na oplevering bij Opdrachtgever, echter onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen met betrekking tot dat ontwerp jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis, ideeën, ontwerpen, afbeeldingen ook voor andere projecten, werkzaamheden of doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen van maten en gewichten, lichtsterktediagrammen en andere niet nader genoemde gegevens e.d. welke in catalogi en folders voorkomen, of bij aanbieding of offertes gevoegd dan wel in een overeenkomst genoemd worden, geven een algemene voorstelling en zijn niet bindend. Deze documenten en/of gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, geheel en/of gedeeltelijk worden overgenomen of ter kennis van derden worden gebracht.
5. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten betreffende de resultaten van de Opdracht wordt er, behoudens tegenbewijs, van uitgegaan dat die rechten bij Opdrachtnemer berusten.

Artikel 14. Ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;b) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c) de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden verlangd dat Opdrachtnemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
e) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
2. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever in elk geval onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Opdrachtnemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Opdrachtnemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.
5. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of anderszins vanuit Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en die kosten als zodanig worden begroot of worden begroot op een minimaalbedrag van 15% van de aanneemsom van de Overeenkomst, zulks naar keuze van Opdrachtnemer.

Artikel 15. Overige
1. Bij (montage)werkzaamheden uit te voeren onder verantwoording van Opdrachtnemer zijn eventuele reglementen of voorschriften onderdeel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en dient de tekst van het reglement hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd, met dien verstande dat de projectbepalingen en/of Algemene Leveringsvoorwaarden altijd prevaleren boven de bepalingen uit reglementen of voorschriften.
2. Opdrachtnemer is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen derden in te schakelen en hen werkzaamheden te laten verrichten ter uitvoering van deze overeenkomst. Voor tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Eventuele tekortkomingen van derden kunnen niet worden toegerekend aan Opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer onherroepelijk om te allen tijde het (bedrijfs)pand en het bijbehorende terrein dan wel de locatie dan wel de onroerende zaak, waar de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden hebben plaatsgevonden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever en/of de geleverde zaken zijn aangebracht of in zijn verwerkt, te betreden teneinde aldaar te inspecteren, een bouwkundige opname te doen in verband met de stand van het werk en/of eigendommen en eventueel geleverde zaken (die onder het eigendomsvoorbehoud vallen) terug te nemen.
4. Ingeval Opdrachtgever de bepaling uit voornoemd art. 15.3 overtreedt of niet nakomt, verbeurt hij door de enkele overtreding of niet nakoming daarvan aan Opdrachtnemer een terstond, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst nodig is, opeisbare boete van EUR 10.000,00 voor iedere overtreding en EUR 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever vergoeding te vorderen van schade, welke dit boete beding te boven gaat.
5. Bepalingen uit deze voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven nadien van kracht, daaronder doch niet uitsluitend begrepen artikel 15.4 en 15.3 in deze voorwaarden.
6. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zullen partijen zich inspannen om een vergelijke bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk beantwoordt aan de eventueel nietige of vernietigbare bepaling.
7. Indien meerdere bepalingen, bedingen en/of voorwaarden in de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing zijn, is de rangorde daarin als volgt: (1.) de raamovereenkomst, (2.) de onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en (3.) de projectbepalingen, en daarna (4.) eventuele reglementen of voorschriften. Voorbeeld: de bepalingen uit de raamovereenkomst gaan aldus in rang vóór de bepalingen uit deze voorwaarden, maar laat overigens en evenwel de bepalingen uit de voorwaarden onverkort in stand en van toepassing. Indien in een overeenkomst tussen Partijen een andere rangregeling is opgenomen, dan prevaleert die boven de in dit artikel genoemde rangregeling.

Artikel 16. Geschillen
Op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten van Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen zich inspannen om geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Alle geschillen (die verband houden met overeenkomsten) tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.